이 페이지의 선두입니다

Thông báo của quận Tsurumi(bản tiếng Việt)·Chính sách về việc sử dụng Facebook

Last updated date:2020/2/28

1. Hoạt động

(1) Trang Facebook
https://www.facebook.com/Thông-báo-của-quận-Tsurumi-100908614852587/(외부 사이트)
Tên tài khoản: Thông báo của quận Tsurumi(bản tiếng Việt)


(2) Nơi phát thông tin
Phòng xúc tiến hành chánh quận, Cơ quan hành chánh quận Tsurum, thành phố Yokohama


(3) Nội dung thông tin
Chúng tôi truyền phát những thông tin về sức thu hút của quận Tsurumi, thành phố Yokohama cũng như về tổ chức, hoạt động của Cơ quan hành chánh quận Tsurumi.


(4) Người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động
Trưởng phòng xúc tiến hành chánh quận, Cơ quan hành chánh quận Tsurumi thành phố Yokohama.

2. Quản lý phản ánh,kiến nghị

(1) Đối với những phản ánh, kiến nghị được đăng
Trên nguyên tắc chúng tôi sẽ không trả lời về những phản ánh, kiến nghị được đăng trên tài khoản Facebook này. Những phản ánh và kiến nghị cho thành phố Yokohama bao gồm cả phòng của chúng tôi, sẽ được tiếp nhận tại mục “Những kiến nghị từ công dân thành phố”
(Về những kiến nghị từ công dân thành phố, xin tham khảo trang web
  http://translate-ko.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/teian/)


(2) Về việc xóa hoặc không hiển thị phản ánh, kiến nghị
Phòng xúc tiến hành chánh quận, Cơ quan hành chánh quận Tsurumi thành phố Yokohama quản lý trang Facebook này. Khi vận hành trang này, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn hiển thị những phản ánh, kiến nghị không liên quan đến thông tin được truyền phát hoặc những phản ánh, kiến nghị thuộc những điều như dưới đây, mà không có thông báo trước cho người đăng kiến nghị đó.


a) Vi phạm hoặc bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật và pháp lệnh nhà nước
b) Đi ngược với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục
c) Nhằm mục đích hoạt động tôn giáo hoặc chính trị
d) Xúi giục và dung dưỡng những hành vi phạm tội
e) Phân biệt chủng tộc, tư tưởng, tôn giáo hoặc xúi giục và dung dưỡng những hành vi phân biệt đó
f) Nói xấu hoặc xúc phạm danh dự uy tín của cá nhân, đoàn thể, xí nghiệp cụ thể
g) Vi phạm quyền riêng tư, chẳng hạn như xác định, tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người đó
h) Vi phạm bằng sáng chế, bản quyền thiết kế, bản quyền tác giả, thương hiệu, biểu tượng, v.v. của Thành phố hoặc người thứ ba
k) Quảng cáo, tuyên truyền, khuyến dụ, hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động vì mục đích lợi nhuận khác
i) Mạo danh tài khoản của người khác hoặc người thứ ba
j) Lừa đảo, nói dối, tung tin đồn thất thiệt hoặc xúi giục, phát tán tin đồn
l) Những phản ánh, kiến nghị có cùng nội dung được đăng tải nhiều lần bởi cùng một người
m) Các chương trình có hại, v.v.
n) Có chứa những nội dung thô tục
p) Cải biến một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin được phòng chúng tôi truyền phát
q) Trái với những chính sách sử dụng của Facebook
r) Những điều khác: những thông tin mà Thành phố Yokohama cho là không phù hợp, cũng như là các liên kết có chứa những nội dung như vậy
 

3. Tài sản trí tuệ

(1) Những thông tin được phát trong trang Facebook này không thể được trích dẫn hoặc lưu truyền mà không có sự đồng ý của thành phố Yokohama, ngoại trừ các trích dẫn tuân theo luật về quyền tác giả hoặc được sử dụng với mục đích cá nhân. Khi trích dẫn, quý vị phải ghi nguồn trích dẫn theo quy định của pháp luật.


(2) Quyền tác giả của những phản ánh, kiến nghị được đăng tải thì thuộc về người chủ tài khoản đã đăng chúng. Tuy nhiên, khi quý vị đăng kiến nghị, thành phố Yokohama chúng tôi mặc nhiên cho rằng quý vị đã cho phép mọi người sử dụng nội dung kiến nghị miễn phí và những kiến nghị được đăng không có tính cách độc quyền. Điều này có nghĩa là quý vị đã đồng ý với thành phố Yokohama rằng quý vị không sử dụng quyền tác giả.

4. Từ chối trách nhiệm

(1) Tuy cố gắng bảo đảm tối đa tính chính xác của những thông tin phát trên trang Facebook này, nhưng thành phố Yokohama không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành vi của những người sử dụng các thông tin trên trang facebook này.


(2) Thành phố Yokohama không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những tranh chấp hoặc thiệt hại giữa người dùng và người thứ ba mà nguyên nhân xảy ra là do những thông tin được đăng trên trang facebook này.


(3) Thành phố Yokohama không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những phản ánh, kiến nghị của người dùng đối với trang facebook này.


(4) Những điều khác, thành phố Yokohama không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh cho dù có liên quan đến trang facebook này.

5. Thông tin cá nhân

Về việc thu thập, sử dụng và quản lý những thông tin cá nhân trên trang Facebook này, căn cứ trên những điều lệ về bảo hộ thông tin cá nhân của thành phố Yokohama, chúng tôi cố gắng xây dựng trang Facebook mà mọi người có thể yên tâm sử dụng cùng với việc tổ chức thực hiện một cách thích đáng những điều như sau:


(1) Thông tin cá nhân là những thông tin có thể phân biệt từng các nhân, được thu thập thông qua việc sử dụng trang Facebook này.


(2) Khi thu thập thông tin cá nhân thông qua trang Facebook này, nguyên tắc là thông tin phải được cung cấp bởi ý thức của người dùng. Phải thể hiện rõ ràng cụ thể mục đích sử dụng khi thu thập thông tin cá nhân. Việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích được chỉ định cụ thể.


(3) Thông tin cá nhân được sử dụng trong phạm vi mục đích được biểu thị trước. Ngoại trừ truờng hợp có sự đồng ý của bản thân người đó và trường hợp được quy định theo điều lệ bảo hộ thông tin cá nhân của thành phố Yokohama, không được cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác với mục đích đã được biểu thị.


(4) Chúng tôi quản lý chặt chẽ các thông tin cá nhân đã được thu thập. Nếu chẳng may xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra việc chiếm dụng bất chính hoặc rò rỉ thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý.

6. Sửa đổi chính sách hoạt động

Chính sách hoạt động của trang Facebook này có thể được sửa đổi mà không thông báo trước.

7. Về việc đóng trang Facebook

Việc hoạt động của trang Facebook này có thể bị chấm dứt hoặc bị đóng mà không thông báo trước.

return to previous page

Page ID:522-993-212

Back to Top