이 페이지의 선두입니다

Patakaran sa Operasyon ng Facebook Page

Last updated date:2020/2/27

1 Pamamahala

(1) URL ng Facebook page
https://www.facebook.com/Balita-ng-Tsurumiku-106442577627480/(외부 사이트)
Pangalan ng account: Balita ng Tsurumiku (Tagalog)


(2) Naghahayag ng impormasyon
Tsurumi Ward Administration Office, Yokohama City Ward Administration Promotion Division


(3) Nilalaman ng Pahayag
Maghayag ng impormasyon tungkol sa alindog ng Tsurumi ward sa Yokohama-city at mga diskarte ng Tsurumi Ward Administration Office.
Maghayag ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga dayuhan na nakatira sa Tsurumi Ward.


(4) Taga-Pamahala sa Operasyon
Direktor ng Tsurumi Ward Administration Office, Yokohama City Ward Administration Promotion Division

2 Pamamahala ng mga komento

(1) Tungkol sa pagtugon sa komento ng naka-post
Sa prinsipyo, hindi tutugunan ang mga komento na nai-post sa account na ito. Tungkol sa opinyon at mungkahi sa Yokohama City kasama ang dibisyong ito, tatanggapin ang mga ito sa "Mungkahi mula sa Mamamayan".
(Para sa mga detalye tungkol sa Mungkahi mula sa Mamamayan, mangyaring tignan ang http://translate-ko.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/teian/)


(2) Tungkol sa pagtatago at pagtanggal ng mga komento
Ang pahinang ito ay pinamamahalaan ng Tsurumi Ward Administration Office, Yokohama City Ward Administration Promotion Division. Sa pagpapatakbo ng pahinang ito, ang mga komento na hindi nauugnay sa naka-post na impormasyon o mga komento na hinuhusgahan sa mga sumusunod na bagay ay maaaring itago o tanggalin nang walang abiso sa nag-post ng komento.


a) Ang mga komento na lumalabag o maaaring lumabag sa mga batas at regulasyon
b) Ang mga komento na taliwas sa kaayusan ng publiko at moral
c) Ang mga komento na naglalayon ng mga pampulitika o relihiyosong aktibidad
d) Ang mga komento na nagtataguyod ng akdibidad ng kriminal
e) Ang mga diskriminasyon o mga nilalaman na nagtataguyod ng diskriminasyon sa lahi, pilosopiya, kredo, at iba pa
f) Ang mga komento na may kinalaman sa wika, paninirang-puri o paninirang-tiwala ng anumang partikular na tao, kumpanya, grupo at iba pa
g) Ang mga komento na lumalabag sa privacy, tulad ng pagkilala, pagsisiwalat, o pagtagas ng personal na impormasyon nang walang pahintulot ng mismong tao.
h) Ang mga komento na lumalabag sa mga patente, karapatan ng disenyo, copyright, mga trademark, mga karapatan sa larawan atbp. ng lungsod o pangatlong partido
i) Ang mga komento kaugnay sa advertising, paghimok, pagbebenta at iba pang mga aktibidad na naglalayon ng profit/pagkakakitaan
j) Ang mga komento na nagkukunwari ng ibang user o pangatlong partido
k) Ang mga komento na naglalaman ng paglimbong, talagang naiiba sa mga katotohanan, o alingawngaw na walang batayan, o mga komento na nagtataguyod ng alingawngaw
l) Ang mga komento na naglalaman ng pare-parehong nilalaman na paulit-ulit na nai-post ng parehong user
m) Ang mga mapanganib na mga programa, at iba pa
n) Ang mga komento na naglalaman ng kahalay-halay na pananalita
o) Ang mga komento na nagpapabago ng bahagi o lahat ng nilalaman na ipinahayag ng Tsurumi Ward Administration Office, Ward Administration Promotion Division
p) Ang mga komento na naituturing na lumalabag sa mga tuntunin ng serbisyo ng Facebook
q) Ang iba pang mga impormasyon na itinuturing ng Lungsod ng Yokohama na hindi naaangkop, at mga link na naglalaman ng nabanggit at iba pa

(3) Tungkol sa pag-block ng account
Maaaring i-block ang account ng user na nag-post ng komento na naaangkop sa 2(2) sa itaas, o user na itinuturing na nagbibigay ng maling personal na impormasyon na labag sa mga tuntunin ng serbisyo ng Facebook, o user na itinuturing na gumagamit ng account ng ibang tao nang walang pahintulot.

3 Mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari

(1) Ang impormasyong ipinahayag sa pahinang ito ay hindi maaaring kopiyahin nang walang pahintulot sa Lungsod ng Yokohama, maliban sa mga kilos na pinahihintulutan sa ilalim ng Copyright Act, tulad ng pribadong paggamit o pagquote. Kapag mag-quote, siguraduhing malinaw na ipahiwatig ang pinagmulan sa isang naaangkop na paraan.


(2) Ang copyright, atbp. tungkol sa mga komento, atbp. na nai-post ng user ay kabilang sa user na nag-post nito. Ngunit pagkatapos na nai-post ang komento, ang user ay ituturing na nagkakaloob ng karapatan sa Yokohama City, na gumamit ng nilalaman ng nai-post niya nang walang bayad at nang hindi eksklusibo sa buong mundo, at sabay sumang-ayon na hindi aangkin ng copyright atbp. sa Yokohama City.

4 Disclaimer

(1) Kami po ay nagsusumikap upang matiyak ang kawastuhan ng impormasyong ipinapahayag sa pahinang ito, ngunit hindi inaako ang anumang responsibilidad ng Yokohama City para sa anumang mga pagkilos na ginawa ng user gamit ang impormasyon na ipinost sa pahinang ito.


(2) Ang Yokohama city ay hindi mananagot sa anumang mga problema o pinsala sa pagitan ng user at pangatlong partido, na dulot ng impormasyong ipinost sa pahinang ito.


(3) Walang responsibilidad ang Yokohama City para sa mga komento tungkol sa pahinang ito na nai-post ng user.


(4) Bukod dito, ang Yokohama City ay walang anumang responsibilidad sa mga pinsala naidulot kaugnay sa pahinang ito.

5 Personal na impormasyon

Tungkol sa pagkolekta, paggamit, at pamamahala ng personal na impormasyon sa pahinang ito, batay sa ordinansa sa pangangalaga ng personal na impormasyon ng Yokohama City, isasagawa namin ang naaangkop na paraan upang mamahala ng mga impormasyon tulad ng nakasaad sa ibaba, at magsisikap na lumikha ng pahina na maaaring magamit ng lahat na may kapayapaan ng pag-iisip.


(1) Ang personal na impormasyon ay tumutukoy sa mga impormasyon na maaaring magamit upang makilala ang isang indibidwal, na nakolekta sa pamamagitan ng paggamit ng pahinang ito.


(2) Kapag nangongolekta ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pahinang ito, ang pagbibigay ng impormasyon sa kalooban ng gumagamit ay nasa prinsipyo. Kapag nangongolekta ng personal na impormasyon, tutukuyin at ipapaliwanag namin ang layunin ng paggamit. Ang pangongolekta ng personal na impormasyon ay isasagawa lamang para sa tinutukoy na layunin ng paggamit at sa loob ng saklaw na kinakailangan.


(3) Ang personal na impormasyong nakolekta ay gagamitin lamang sa loob ng saklaw ng layunin ng paggamit na naunang tinukoy. Ang personal na impormasyon ay hindi gagamitin o ibibigay maliban sa anumang layunin ng paggamit na natukoy, maliban sa ilang mga kaso na nakatakda sa ordinansa patungkol sa pangangalaga ng personal na imporamsyon ng Yokohama City, tulad ng kaso kung saan makakuha ang pagsang-ayon ng mismon tao atbp.


(4) Ang personal na impormasyong nakolekta ay mahigpit na pamamahalan, at sa anumang pagkakataon na nangyari ang pagbubunyag ng impormasyon o maling pag-aalinlangan

6 Pagbabago ng patakaran sa operasyon

Ang patakaran ng operasyon sa pahinang ito ay maaaring magbabago nang walang paunang paunawa.

7 Tungkol sa pagtatapos ng paglalathala ng pahina

Tungkol sa pahinang ito, maaaring matatapos ang paglalathala o maaaring magsara.

return to previous page

Page ID:395-980-231

Back to Top